Spod pokrievky Zákona o štátnej službe

Spod pokrievky Zákona o štátnej službe

by spravca

Uprednostňujú verejný záujem pred politickým záujmom, sú politicky neutrálni a nezneužívajú informácie získané v súvislosti s vykonávaním štátnej služby. Aké sú ďalšie práva a povinnosti štátnych zamestnancov?

Výber základných informácií zo Zákona o štátnej službe

Služobný úrad štátnych zamestnancov nielen efektívne riadi, ale aj ich kontroluje, či konajú odborne, svedomito a v súlade s Etickým kódexom štátneho zamestnanca. Umožňuje mu vhodné vzdelávanie, ktorým získa potrebné kompetencie na vykonávanie svojej práce a zabezpečí si profesionálny rozvoj. Keďže úradu záleží na tom, aby boli jeho zamestnanci odborne zdatní, potrpí si na vytváraní stabilného pracovného prostredia.

Služobný úrad je povinný dbať na to, aby dodržiaval zásadu rovnakého zaobchádzania so zamestnancami, či ide o podmienky vykonávania štátnej služby, odmeňovanie, alebo vzdelávanie zamestnanca. Štátny zamestnanec nesmie byť v súvislosti s výkonom služby postihovaný, ak podá na iného štátneho zamestnanca alebo vedúceho pracovníka sťažnosť či žalobu týkajúca sa protizákonnej činnosti.

Zákon o štátnej službe sa týka aj právnych vzťahov štátnych zamestnancov v zahraničnej službe či právnych vzťahov štátnych zamestnancov na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Udáva, na ktorých štátnych zamestnancov sa zákon nevzťahuje.

Prečítajte si ďalšie zákony dostupné online

Nielen Zákon o štátnej službe vám sprostredkuje všeobecný prehľad. Je množstvo ďalších zákonov, ktoré nám z času na čas poskytnú relevantné informácie. Zákon o sociálnom poistení, Zákon o povinnom zmluvnom poistení, Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z príjmov, Zákonník práce a mnoho iných nám opisuje konkrétne práva a povinnosti v rôznych oblastiach života. Ak ich dodržiavame, nedostaneme sa do konfliktu so zákonom a spravodlivou cestou vyriešime osobné spory i spory s právnickými osobami.

Na stránkach judikaty.info nájdete platné súdne rozsudky a aktuálne verzie zákonov, ktoré si môžete prelistovať kedykoľvek podľa potreby. Stačí do vyhľadávača zadať kľúčové slová a dostanete sa k jadru veci. Listovať judikáty a zákony v online podobe je oveľa pohodlnejšie ako dostať sa k ich tlačenej podobe, prípadne si platiť drahé konzultácie u právnikov.

 

 

You may also like