Ako vyzerá moderná spoločnosť zaoberajúca sa nákladnou dopravou a špedíciou

Ako vyzerá moderná spoločnosť zaoberajúca sa nákladnou dopravou a špedíciou?

by spravca

Úspešná logistika využíva pre svoju prevádzku kombináciu najnovších trendov a moderných technológií. Kedysi sa jednotlivé úkony uskutočňovali nezávisle od ostatných logistických oddelení. Dnešná moderná špedícia je založená na spolupráci s dodávateľskými reťazcami, čo značí o jej pokrokovom myslení. Aké vlastnosti by mala mať v súčasnosti kvalitná a inovatívna špedičná spoločnosť?

Kde má špedícia svoj pôvod?

Špedícia je komplexný proces, ktorý pred rokmi začínal v menej pokročilej forme. Vedeli ste, že základom logistických systémov boli staroveké rímske a grécke vojny? Vojnové podmienky si vyžadovali efektívny spôsob zásobovania bojových légií. Postupom času sa vytvorili prepracované zásobovacie sklady (napríklad pevnosti, hrady) a okolité cesty, ktoré využívala počiatočná nákladná preprava.

Dramatický pokrok v oblasti dopravy a komunikácie prinieslo obdobie počas druhej svetovej vojny a po nej. Fyzická distribúcia výrobkov sa začala zameriavať na ich doručovanie do okolitých štátov. Dnešná moderná špedičná spoločnosť by sa mala vyznačovať novými technologickými zariadeniami, aby zaručila kvalitný logistický proces. Takto pomáha vytvárať kvalitné služby, nadväzuje dobré vzťahy s internými aj externými zákazníkmi a pôsobí ako základ pre rast podniku.

Vlastnosti modernej špedičnej spoločnosti

Hoci tradičný princíp fungovania logistiky má svoje výhody, aspekt modernizácie sa z viacerých dôvodov stáva nevyhnutnosťou. Ide napríklad o stúpajúce nároky firiem na poskytovateľov špedície, alebo o súčasnú zložitosť dodávateľských reťazcov na globálnej úrovni. Špedičná spoločnosť spĺňa tiež aspekt pokrokovosti, keď pokrýva čo možno naviac krajín. Do tejto kategórie môžeme zaradiť Logway s.r.o., pretože ponúka transport tovaru skoro do všetkých štátov Európy (Nemecko, Írsko, Dánsko, Taliansko, Fínsko, Česká republika a mnohé ďalšie).

Na vedenie logistiky v minulosti postačili len obmedzené priestory na skladovanie a jeden, či dva druhy prepravných vozidiel. Dnešná spoločnosť zaoberajúca sa špedíciou musí byť pripravená v oveľa vyššej miere. Nákladná doprava spoločnosti Logway s.r.o. je moderne vybavená a zameraná na viacero typov služieb:

  • Cestná doprava
  • Lodná preprava (lodné kontajnery)
  • Letecká preprava
  • Skladovanie zásielok v skladoch strážených kamerovým systémom

Na základe množstva, štruktúry, váhy tovaru, alebo rýchlosti doručenia sa vyberie tá najvhodnejšia nákladná preprava. Terén cestnej dopravnej infraštruktúry zvykne mať špecifický charakter a preto je dobré mať k dispozícií niekoľko typov vozidiel (skriňová dodávka, plachtová dodávka, kamiónová súprava a iné). Lodná preprava zariadi bezpečný presun zásielok vďaka odolným lodným kontajnerom. Nákladná preprava za pomoci lietadla je veľmi rýchla a rovnako ako ostatné, garantuje vysoké štandardy kvality.

Logistické služby: Ďalšie znaky kvality

U dobrého špeditéra by nemali chýbať zosúladené ciele z hľadiska služieb, financií, udržateľnosti, či ochoty k neustálemu posúvaniu sa vpred. Zastaraný spôsob myslenia viedol k izolovaniu spoločnosti od nových informácií, ktoré sú potrebné pre inovatívny chod prevádzky. Vzťahy založené na spolupráci, silná sieť dopravcov a prepojenosť medzi pracovnými partnermi zvyšuje percento výslednej produktivity.

Trhové trendy neustále formujú odvetvie logistiky a pravdepodobne naň budú mať vplyv aj v budúcnosti. Prijatie najnovších riešení spojených s modernizáciou spoločnosti, eliminácia chýb a investícia do existujúcich technologických výdobytkov môže viesť k značnému úspechu špedičnej spoločnosti.

You may also like