Čo má modernejšia škola iné oproti ostatným školám?

Čo má modernejšia škola iné oproti ostatným školám?

by spravca

Vybrať pre deti modernejšiu školu je investíciou, ktorá sa vám v budúcnosti mnohonásobne vráti. Vzdelané deti s dobrou prípravou do reálneho života si rýchlejšie nájdu zamestnanie. Okrem toho dokážu promptne reagovať na zmeny, prispôsobiť sa prostrediu a hľadať nové, inovatívne riešenie problémov. Ako je možné, že toto všetko modernejšia škola dokáže? Pretože sa odlišuje od ostatných škôl v mnohých aspektoch.

Prístup učiteľov k žiakom a metódy vzdelávania

Modernejšia škola vedie deti k samostatnosti. Úlohy priamo počas vyučovania a tiež domáce úlohy sú postavené na princípe rozmýšľania a nie memorovania.  Pedagógovia sa snažia udržať pozornosť žiakov tak, že rozvíjajú ich prirodzené schopnosti. Nebadane a zábavnou formou sprostredkovávajú žiakom vedomosti, aby si ich nielen pamätali, ale ich tiež dokázali využívať v reálnom živote. Veď nie je nič horšie, ako mladý človek sršiaci vedomosťami, ktorý je však v praxi nesamostatný. Metódy aktívneho vyučovania a zapájania žiakov do celého procesu vedú k tomu, že deti vstrebávajú informácie oveľa rýchlejšie.

Lepšie technologické vybavenie učební

Učitelia sú síce alfou vzdelávacieho procesu, ale omegou sú technológie. Technologické vychytávky obklopujú dnešné deti už od útleho veku. V klasickej škole nemajú žiaci možnosť rozvíjať svoje schopnosti v oblasti počítačovej gramotnosti. Jedna vyučovacia hodina práce s počítačmi nestačí. Modernejšia škola využíva počas celého dňa a v každom predmete elektronické zariadenia. Tužky a zošity striedajú tablety s dotykovými perami. Vyučovaná látka je prezentovaná na špeciálnych tabuliach. Interaktívne tabule sú pre žiakov zábavné, pútavé a udržia ich pozornosť aj niekoľko hodín.

Modernejší a funkčnejší školský nábytok

Nábytok v školských zariadeniach musí spĺňať dve vlastnosti – byť funkčný a ergonomický. Modernejšia škola dbá na to, aby sa v každej triede i v špeciálnych učebniach nachádzal školský nábytok vo vysokej kvalite. Modernejšia škola nábytok do tried vyberá tak, aby bol v súlade s normami bezpečnosti a deti sa v triede cítili pohodlne. Do každej učebne je kupovaný nábytok podľa veku detí. Ich veku je prispôsobené nielen ergonomické sedenie, ale tiež vizuálna stránka. Veselé farby, ktoré povzbudzujú mozog a pôsobia terapeuticky sú základom toho, že sa deti do školy tešia a cítia sa v školskom prostredí ako doma.

 

You may also like