Vymáhanie pohľadávok

by spravca

Poradňa: Môj obchodný partner má voči mne už niekoľko mesačný nesplatený dlh. Ako mám ďalej postupovať s vymáhaním tejto pohľadávky?

Skutkový stav: Som podnikateľom v oblasti výroby a tak viem, že odberatelia sa pri vyplácaní faktúr častokrát oneskoria aj o niekoľko týždňov. Jeden z mojich novších obchodných partnerov mi však nezaplatil už niekoľko mesiacov a po niekoľkých telefonických výzvach mi úplne prestal dvíhať telefón a prerušil so mnou všetky kontakty. Hodnota dlhu predstavuje 5 500,- Eur a v aktuálnom dianí to nie je čiastka, ktorá by mi nechýbala. Ako mám ďalej postupovať a ako sa domôžem k čo najrýchlejšiemu zaplateniu tohto dlhu?

Odpoveď advokáta: Vymáhanie pohľadávok nie je triviálnou právnou záležitosťou avšak je potrebné sa s ňou promptne vysporiadať. V prípade, keď dlžník odmieta zaplatiť za svoje záväzky, máte štyri možnosti ako postupovať.

Prvým spôsobom je svojpomocné vymáhanie, ktorého časť ste sa už pravdepodobne pokúsili naplniť. Zahŕňa neustále kontaktovanie dlžníka, pripomienkovanie a slovné domáhanie sa vyplatenia svojho dlhu. Ak sa však dlžník rozhodne, že Vás bude ignorovať, len zriedka sa viete dostaviť na adresu aj osobne a pokúsiť sa s ním rozumne dohodnúť. Netreba ani zabúdať na to, že v prípadoch, keď Vám dlžník úmyselne časť peňazí nezaplatí, šanca, že po Vašej žiadosti svoje stanovisko zmení, je minimálna. Po uvedených pokusoch bude nutné pristúpiť k legislatívnemu vymáhaniu súdnou cestou. Pred súdom môžete konať vo svojom mene, alebo sa môžete nechať zastúpiť advokátom. Existujú samozrejme veritelia, ktorí si myslia, že sa zvládnu zastupovať svojpomocne a teda to aj skúšajú. Spravidla však platí, že opak je pravdou. Veritelia neznalí právnych predpisov nemajú v priemere dostačujúcu šancu na výhru súdneho sporu, keďže je potrebné splniť a dodržať mnoho ustanovení, ktoré osoba nezaoberajúca sa právom nemá možnosť ovládať. A tak napriek tomu, že máte na Vašu pohľadávku právny nárok, môžete spor prehrať napríklad kvôli nedodržaniu procesných lehôt.

Druhým, lepším riešením je zastupovanie advokátom. V takom prípade si vyhľadáte renomovaného advokáta vo svojom okolí alebo na internete. Ten Vás po podpise splnomocnenia bude zastupovať pred súdom a v určitých krokoch za Vás aj konať vo veci samej. Fundovaný právnik Vám určite pri oprávnenom dlhu pomôže vyhrať, v praxi zvýši Vaše šance na úspech pred súdom až o 85%. Mnoho úkonov však zostáva na Vás a tak následne, po úspešnom získaní exekučného titulu od súdu, musíte Vy následne vyhľadať a požiadať o pomoc exekútorskú kanceláriu. Pri zaradení pohľadávky do exekúcie už dlžník nemá na výber pri nevyplatení dlžnej sumy. Exekúcia sa koná buď zadržaním majetku, zrážkami zo mzdy alebo iným spôsobom. Exekútor môže s dlžníkom dohodnúť aj individuálny splátkový kalendár, ktorým Vám bude vyplatená pohľadávka, avšak v dlhšom časovom rámci. Exekútorovi neplatíte nič naviac, ten splácanú pohľadávku dlžníkovi automaticky navýši o 20%. Problematickejšou je preto odmena pre advokáta, pri ktorom musíte rátať, že za kvalitné služby zaplatíte nemalú sumu. Advokáti sú spravidla platení od hodiny (priemerne 100,- Eur bez DPH za hodinu), alebo podľa počtu úkonov vykonaných pri Vašom prípade (prevzatie veci = 1 úkon, napísanie predžalobnej výzvy = 1 úkon, a pod.). Tu je však potrebné poukázať, že za sumu, ktorú zaplatíte naozaj získate odborníka, ktorý urobí všetky kroky smerujúce k vymoženiu Vašich pohľadávok.

Treťou, v priemere najlacnejšou alternatívou je oslovenie vymáhacích agentúr, ktoré sa najskôr mimosúdnou cestou dlžníka prinútiť, aby Vám pohľadávku vyplatil ešte pred podaním žaloby. Fyzické osoby sa častokrát boja nepríjemností a hrozieb zo strany vymáhacej spoločnosti a po prvej upomienke a upovedomení o prevzatí dlhu sú ochotnejší splatiť svoj dlh. Tieto spoločnosti si účtujú percentuálnu odmenu odvíjajúcu sa od výšky Vašej pohľadávky, avšak pri nespolupracujúcom dlžníkovi, ktorý do určitého času nezaplatí dlh, ďalej nepokračujú a pohľadávku Vám vrátia naspäť, pričom si niekedy dokonca napriek nevymoženiu účtujú určitý poplatok. Vymáhanie mimosúdnou cestou taktiež nemá skoro žiadny význam pri právnických osobách, živnostníkoch alebo pokiaľ ide o vyššie pohľadávky. Takíto dlžníci dobre vedia, aké má veriteľ možnosti a nezľaknú sa žiadnej predžalobnej výzvy alebo výzve na úhradu pohľadávok. Uvedený spôsob spravidla funguje pri malých dlžníkoch, kde hodnota dlhu nepresahuje spravidla 150,- Eur.

Štvrtou, poslednou možnosťou sú pre Vás profesionálnejšie vymáhacie spoločnosti, ktoré vymáhajú Vaše pohľadávky aj súdnou cestou. Medzi ne patrí aj spoločnosť Claims Collection, ktorú jednoznačne odporúčame. Taktiež si spravidla účtujú percentuálny poplatok, ten sa však odčíta až z vymoženej pohľadávky a preto nemusíte platiť nič naviac. Najmä v prípade neúspechu pri vymáhaní neplatíte žiadne poplatky. Spoločnosti prevezmú/odkúpia Vašu pohľadávku a na konci procesu vám vyplatia hodnotu Vašej pohľadávky, či už sa ju podarilo vymôcť v predsúdnom, súdnom alebo exekučnom konaní. Všetky náležitosti vybavia bez Vašej ďalšej iniciatívy a v procese sú zahrnuté aj služby advokáta, za ktoré však nemusíte nič platiť a ich poplatky znáša vymáhacia spoločnosť. Tým sa zaručuje vysoká kvalita a odbornosť.

Vo Vašom prípade pri výške pohľadávky 5 500,- Eur je najvýhodnejšie vyhľadať pomoc advokáta alebo vymáhacej spoločnosti s možnosťou súdneho vymáhania.

You may also like